menu
nagłówek | header | image

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostanie automatyczne potwierdzenie dokonanej rejestracji.

Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wszystkie zgłoszenia dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl.


* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr mgr inż. Pan/Pani
Typ uczestnictwa:
Adres do korespondencji:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane do faktury:
jak powyższe dane uczestnika
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO), jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Organizator).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ump.edu.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu: XVIII Ogólnopolska Konferencja: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, Poznań, 15 czerwca 2024.

4. Przebieg wydarzenia: XVIII Ogólnopolska Konferencja: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, Poznań, 15 czerwca 2024 jest relacjonowany poprzez publikację foto-relacji na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Art.6, pkt.1, lit. a).

6. Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania Pana/Pani udziału: XVIII Ogólnopolska Konferencja: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, Poznań, 15 czerwca 2024, a po jej zakończeniu do momentu wycofania udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzania danych osobowych oraz na podstawie innych przepisów prawa m.in.: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym OŚWIADCZENIEM ADMINISTRATORA DANYCH.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym udziału w XVIII Ogólnopolska Konferencja: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, Poznań, 15 czerwca 2024 przez Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Art.6, pkt.1, lit. a).
TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informacji marketingowych produktów i usług, w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach drogą elektroniczną zwłaszcza pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami Ustawą z 18 lipca 2002 r. i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK NIE

aktualizacja: 2024-06-09